Část1:

1.1 vyplnit jméno a přímení žadatele podle údajů uvedených v cestovním dokladu

1.2 vybrat pohlaví žadatele

1.3 vyplnit čínské jméno žadatele (pokud existuje, vyplnit v čínských znacích)

1.4 vyplnit původní nebo dřívější jméno

1.5 zapsat jméno a příjmení žadatele v jazyce jeho rodné země

1.6 vyplnit státní příslušnost podle údajů uvedených v cestovním dokladu

1.7 vyplnit předešlou státní příslušnost

1.8 vyplnit další statní příslušnost(i) žadatele

1.9 vyplnit datum narození

1.10 vyplnit název země a města narození

1.11 vyplnit číslo místního dokladu totožnosti (pokud jej žadatel vlastní)

1.12 vybrat rodinný stav

1.13 vybrat současné povolání žadatele, je možné vybrat více možností. Pokud není povolání

uvedeno, prosíme o upřesnění.

1.14 vybrat typ pasu, se kterým žadatel žádá o vízum. Pokud se jedná o cestovní doklad, jež není

pasem, je třeba tuto skutečnost specifikovat.

1.15 uvést číslo pasu předkládané se žádostí o vízum

1.16 uvést datum vystavení pasu

1.17 uvést místo vydání pasu (stát, město)

1.18 uvést datum, do kterého je předkládaný pas platný

1.19 uvést, zda žadatel požaduje vyřízení víza v expresním termínu.

 

Část2:

2.1 uvést hlavní účel(y) návštěvy Číny, lze vybrat více možností. Pokud není účel cesty ve výběru.

uveden, prosíme o upřesnění.

2.2 uvést, o kolik vstupů do Číny žadatel žádá. Vízum je většinou platné ode dne podání žádosti.

2.3 uvést datum prvního vstupu do Číny.

2.4 uvést délku nejdelšího předpokládaného jednorázového vstupu do Číny. Pokud žadatel žádá o dvou a vícevstupní vízum, je třeba uvést počet dní nejdelšího předpokládaného pobytu v Číně.

2.5 podle časového sledu uvést adresu pobytu v Číně a telefonní spojení.

2.6 uvést, kdo hradí náklady žadatele spojené s jeho cestou a pobytem v Číně.

2.7 uvést, zda má žadatel pro pobyt v Číně zajištěno zdravotní pojištění, a případně specifikovat název pojišťovny a číslo pojišťovacího účtu.

2.8 uvést název, adresu a telefonní číslo zvoucí nebo kontaktní organizace v Číně.

2.9 uvést celé jméno, adresu a telefonní číslo žadatelova příbuzného, přítele či kontaktní osoby v Číně.

 

Část3:

3.1 vyplnit současnou domovskou adresu žadatele.

3.2 vyplnit telefonní číslo domů.

3.3 vyplnit mobilní telefonní číslo žadatele.

3.4 vyplnit emailovou adresu žadatele.

3.5 uvést název, adresu a telefonní spojení zaměstnavatele nebo školy.

3.6 uvést údaje o hlavních rodinných příslušnících (manžel/ka, děti, rodiče apod.).

3.7 uvést celé jméno kontaktní osoby pro naléhavé případy.

3.8 uvést telefonní číslo na tuto kontaktní osobu.

Část4:

4.1 pokud žadatel již v minulosti Čínu navštívil, vybere odpověď „Ano“ a specifikuje, kdy byla

uskutečněna poslední návštěva Číny, která místa a za jakým účelem žadatel navštívil.

4.2 uvést výčet zemí, které žadatel během posledních 12 měsíců navštívil.

4.3 uvést, zda žadatel pobýval v Číně po ukončení platnosti víza či povolení k pobytu.

4.4 uvést, zda bylo žadateli odmítnuto udělení víza či mu byl odmítnut vstup do Číny.

4.5 uvést, zda má žadatel záznam v trestním rejstříku (v Číně nebo v kterékoliv jiné zemi).

4.6 uvést, zda žadatel trpí některým z uvedených onemocnění.

4.7 uvést, zda žadatel v posledních 30 dnech navštívil zemi či oblast s výskytem infekčních

Onemocnění.

4.8 pokud byla v kolonkách 4.3 – 4.7 vybrána kladná odpověď, je zde třeba uvést detailní

informace o této skutečnosti.

 

Část 5:

5.1 Doplňující formulář k Žádosti o vízum do ČLR vyplní následující osoby: osoby žádající o

pracovní vízum typu Z nebo studijní vízum typu X, děti zapsané v pasech rodičů, cizinci, žádající o vízum v České republice. Při žádosti o vízum se tento formulář přiloží k Žádosti o vízum do Čínské lidové republiky.

5.2 v případně potřeby, lze v této kolonce doplnit další informace týkající se žádosti o vízum.

 

Část 6:

6.1 v této sekci žadatel prohlašuje, že plně porozuměl obsahu žádosti a že veškeré údaje včetně pasové fotografie jsou pravdivé, skutečné a přesné.

6.2 v této sekci je žadatelovi sdělena pravomoci konzulárních pracovníků při vydávání čínských víz a informace o případných postizích při uvedení falešných či zavádějících informací na vízové anketě.

Kromě rodičů a zákonných zástupců nezletilých osob musí být žádost o vízum opatřena podpisem žadatele o vízum.

 

Část 7:

tuto část vyplňuje osoba, jež vyplnila žádost místo žadatele o vízum

7.1 jméno a příjmení osoby, jež formulář vyplnila místo žadatele o vízum.

7.2 vztah této osoby k žadateli o vízum.

7.3 domovská či pracovní adresa této osoby.

7.4 telefonní spojení na tuto osobu (nejlépe mobilní telefonní číslo).

7.5 název dokladu totožnosti této osoby.

7.6 číslo dokladu totožnosti této osoby.

7.7 v této sekci se uvádí, že tato osoba vyplnila žádost o vízum na základě požadavku ze strany žadatele o vízum, žadatel o vízum je srozuměn s vyplněnými údaji a potvrzuje jejich pravdivost a úplnost. Osoba vyplňující žádost za žadatele připojí na tomto místě svůj podpis a datum.